IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: www.utenos-kolegija.lt

---------------------------------------------------------------------------
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 20 Jul 2018 14:16:09 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Debian)
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InF4U01Zb0FET1pZb2Y2c3RGcE93ZXc9PSIsInZhbHVlIjoiSysydE9BcjFzNXBtQzFWSnlVQ2JTTjBnQzRiTFMydXhrc0JRS1c3RjV4emJQUnZENzhYSHNEd240YVpSUXZyd0lkSjdCTlI1R0VON2tsUUxlamN6d2c9PSIsIm1hYyI6IjEzMjI3NDA3NzI2Y2RhYmNiNjY4ODQ0NGM0YTg5OTZiNTI5M2Q0ZGM5ZmVlMmZiMWJkMGQ1M2VmYjUzNmY2NDQifQ%3D%3D; expires=Fri, 20-Jul-2018 16:16:10 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6InpTSEEwUWdyemVxT3RSb0Q5RkZMNWc9PSIsInZhbHVlIjoiV09JQVwvSHNxN3cwVkFqaTB6bHlqcVhhZVBKV3lHK29MQ1wvSkJlKzVBbm1VblZ6RFdnMEZIWnVmSUpjMjRuSWZoR1dFc3Z3V3RPNFRcL3JxR3ZKbDNZZlE9PSIsIm1hYyI6IjI4MjBmZGZkMDY0ZDViZDI2MjAyNDE4MDk0OTc4MWVmMjNhMjY1ZmIwNTY5MjgxOTZiODAyNjY4Yjc3MjZiNTUifQ%3D%3D; expires=Fri, 20-Jul-2018 16:16:10 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
54.162.128.159
IPv6 adresas: